Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 82). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP i strony WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi .

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-11 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-31.

Strona internetowa jest w 84% zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Owczarek, andrzej@wios.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 633-33-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź


 1. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Lipowej, bezpośrednio z chodnika. Brak recepcji w holu. Wejście do budynku możliwe poprzez naciśnięcie dzwonka i uwolnienie elektrozamka przez pracownika sekretariatu. Sekretariat znajduje się na trzecim piętrze budynku, wejście po prawej stronie korytarza. Osoby odwiedzające urząd poruszają się samodzielnie po obiekcie. Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 2. W budynku występują przeszkody architektoniczne. Dostępność i szerokość drzwi właściwa dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Jest możliwość wejścia z psem asystującym. Na parterze w głównym holu, po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Wejście do pomieszczeń WIOŚ i GIOŚ znajduje się za drzwiami po prawej stronie głównego holu. Na parterze dostępna jest winda, która zatrzymuje się na półpiętrach.
 4. Na antresoli i pierwszym piętrze budynku znajduje się Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Lewą stronę drugiego piętra zajmuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pomieszczenia biurowe WIOŚ w Łodzi znajdują się po prawej stronie piętra drugiego oraz na piętrze trzecim i czwartym. Wszystkie pomieszczenia posiadają zamki szyfrowe przy wejściach (poza sekretariatem).
 5. Teren siedziby ogrodzony, wjazd przez bramę automatyczną otwieraną przez pracowników za pomocą pilota. Dla interesantów otwarcie bramy poprzez użycie domofonu obsługiwanego w sekretariacie. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przed ogrodzeniem budynku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski.


 1. Wejście na teren Delegatury znajduje się bezpośrednio od ulicy Bawełnianej.
 2. Wejście główne do Delegatury znajduje się w środkowej części budynku od strony placu parkingowego bezpośrednio z chodnika.
 3. W budynku występują przeszkody architektoniczne. Dostępność i szerokość drzwi nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach, brak oznaczeń dla osób słabo widzących.
 4. Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking ogólnodostępny znajduje się przed wejściem głównym do Delegatury.
 6. Na piętrze budynku, gdzie można dostać się tylko schodami zlokalizowane są pomieszczenia sekretariatu i działu inspekcji. W budynku nie ma windy do przewozu osób.
 7. Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie, jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 8. Personel sekretariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 9. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po pomieszczeniach Delegatury. Interesanci przebywają w obecności osób przyjmujących lub obsługiwani są w sekretariacie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, Aleja M. Rataja 11, 96-100 Skierniewice


 1. Wejście do budynku znajduje się w odległości ok. 50 metrów od ul. Rataja w bocznej uliczce osiedlowej naprzeciwko stacji paliw. Teren delegatury ogrodzony, wejście przez furtkę usytuowaną na wprost wejścia do budynku. Do drzwi wejściowych prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Sekretariat znajduje się na początku korytarza po prawej stronie. Na końcu korytarza znajduje się wejście do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – wejście za pomocą zamka szyfrowego.
 2. W budynku istnieją przeszkody architektoniczne. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego wejścia do budynku.
 3. Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Parking dostępny dla interesantów znajduje się przed wejściem do budynku. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 5. Jeśli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Brak możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci przyjmowani są przez pracownika sekretariatu i przekazywani odpowiednim pracownikom.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, ul. POW 70/72, 98-200 Sieradz.


 1. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście do budynku możliwe po naciśnięciu domofonu i uwolnienie elektrozamka przez pracownika sekretariatu. Sekretariat znajduje się na piętrze budynku.
 2. W budynku są przeszkody architektoniczne. Osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnie wejść do budynku. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na piętrze budynku. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących. Na parterze i piętrze znajdują się pomieszczenia Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na piętrze w pokoju numer 18 mieści się Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska.
 3. Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Wjazd na teren parkingu od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej bramą wjazdową. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking dostępny, nie ma problemów z parkowaniem.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Brak możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego. Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po pomieszczeniach Delegatury. Interesanci przebywają w obecności osób przyjmujących lub obsługiwani są w sekretariacie.

Aplikacje mobilne


brak
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij