Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:
  • Art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).


Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski:
w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00 w siedzibie WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16.

Kierownicy Delegatur WIOŚ w Łodzi lub, w wyjątkowych przypadkach, wyznaczony przez Kierownika Delegatury pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski:
w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00 w siedzibach delegatur:
  • w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 18,
  • w Sieradzu przy ul. POW 70/72,
  • w Skierniewicach przy al. Macieja Rataja 11.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy – wnoszący skargi lub wnioski są przyjmowani w następnym dniu pracy.

Bieżące przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w WIOŚ w Łodzi są prowadzone przez Wydział Inspekcji w WIOŚ w Łodzi oraz Działy Inspekcji w delegaturach.

Przyjmowanie wnoszących skargi lub wnioski przez pracowników Wydziału i Działów Inspekcji odbywa się:
  • w poniedziałki w godzinach od 6:00 do 18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij