Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Przyjmowanie spraw do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi odbywa się według zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych szczegółowo określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67).

Załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami odbywa się według zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 26 maja 2022 roku.

Zakres kompetencji poszczególnych członków ścisłego kierownictwa WIOŚ reguluje § 22 i § 23 Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ i tak:

Do podpisu przez Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:
 1. sprawy związane z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. dotyczące budżetu,
  2. dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania, zestawienia i raporty,
  3. zarządzenia wewnętrzne,
  4. zarządzenia pokontrolne,
  5. decyzje administracyjne wydawane na podstawie odrębnych przepisów,
  6. dotyczące wszczynania egzekucji administracyjnych;
  7. dotyczące bhp;
 2. pisma kierowane do:
  1. Wojewody i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
  2. naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
  3. organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji społecznych i pozarządowych,
  4. organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości,
  5. organów kontroli państwowej;
 3. sprawy kadrowe dotyczące:
  1. nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i przeszeregowywania pracowników,
  2. przyznawania premii i nagród,
  3. zwracania się z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o powołanie i odwołanie Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.
W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora, w sprawach określonych w § 23 decyzje podejmuje i podpisuje dokumenty z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownicy Wydziałów Inspekcji, Prawnego lub Administracyjno - Technicznego.

Kierownik Delegatury podejmuje decyzje na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora z uwzględnieniem zasad określonych w § 9 ust. 2 oraz obowiązków i uprawnień określonych w § 21.

Dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu do podpisywania dokumentów w zakresie spraw określonych jego kompetencjami, kompetencjami Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Kierownika Delegatury, pozostałych osób pełniących funkcje kierownicze.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij