Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 9.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 17 [µg/m3]   /   Ozon: 40 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 17 [µg/m3]   /   Ozon: 35.9 [µg/m3]   /   NO2: 12.4 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Przyjmowanie spraw do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi odbywa się według zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych szczegółowo określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67).

Załatwianie spraw zgodnie z kompetencjami odbywa się według zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 01 marca 2019 roku.

Zakres kompetencji poszczególnych członków ścisłego kierownictwa WIOŚ reguluje paragraf 23 i paragraf 24 Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ i tak:

Do podpisu przez Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:
 1. sprawy związane z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. dotyczące budżetu,
  2. dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania, zestawienia i raporty,
  3. zarządzenia wewnętrzne,
  4. zarządzenia pokontrolne,
  5. decyzje administracyjne wydawane na podstawie odrębnych przepisów,
  6. dotyczące wszczynania egzekucji administracyjnych;
  7. dotyczące bhp;
 2. pisma kierowane do:
  1. Wojewody i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
  2. naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
  3. organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji społecznych i pozarządowych,
  4. organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości,
  5. organów kontroli państwowej;
 3. sprawy kadrowe dotyczące:
  1. nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i przeszeregowywania pracowników,
  2. przyznawania premii i nagród,
  3. zwracania się z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o powołanie i odwołanie Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.
W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora, w sprawach określonych w § 24 decyzje podejmuje i podpisuje dokumenty z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Zastępca Wojewódzkiego Inspektora a w przypadku jego nieobecności Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu.

Kierownik Delegatury podejmuje decyzje na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora z uwzględnieniem zasad określonych w § 9 ust. 2 oraz obowiązków i uprawnień określonych w § 22.

Dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu do podpisywania dokumentów w zakresie spraw określonych jego kompetencjami, kompetencjami Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu, Głównego Księgowego, Kierownika Delegatury, pozostałych osób pełniących funkcje kierownicze.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij