Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Do zadań Wydziału Prawnego należy:
 1. obsługa prawna Wojewódzkiego Inspektora w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.);
 2. nadzór prawny nad postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Wydział Inspekcji oraz nad egzekucją świadczeń pieniężnych prowadzoną przez Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
 3. opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora;
 4. informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 5. przygotowywanie formalnoprawnych warunków projektów umów cywilno-prawnych opracowanych merytorycznie przez pozostałe Wydziały i komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
 8. nadzór prawny nad wnoszeniem aktów oskarżenia;
 9. popieranie przed sądami wniesionych aktów oskarżenia oraz wniosków o ukaranie;
 10. nadzór prawny nad rozpatrywaniem skarg i wniosków na działalność innych podmiotów korzystających ze środowiska;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do zadań Wydziału Inspekcji;
 12. nadzór prawny nad przygotowywaniem wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury.
 13. nadzór prawny nad udostępnianiem informacji publicznych;
 14. przygotowywanie porozumień o współpracy z innymi podmiotami;
 15. prowadzenie rejestrów zarządzeń oraz upoważnień wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 16. nadzór prawny i koordynacja aktualizacji dokumentacji wewnętrznej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 17. prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Inspektoratu.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij