Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Do zadań Wydziału Prawnego należy:
 1. obsługa prawna Wojewódzkiego Inspektora w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.);
 2. nadzór prawny nad postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Wydział Inspekcji oraz nad egzekucją świadczeń pieniężnych prowadzoną przez Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
 3. egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych;
 4. opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora;
 5. informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 6. przygotowywanie formalnoprawnych warunków projektów umów cywilno-prawnych opracowanych merytorycznie przez pozostałe Wydziały i komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
 9. wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia;
 10. nadzór prawny nad rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do zadań Wydziału Inspekcji;
 12. nadzór prawny nad przygotowywaniem wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij