Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGWLp.ZadanieKwota ogółem (zł.)Nr i data umowy dotacjiEfekt ekologiczny
1Wzmocnienie zdolności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi do realizacji zadań w zakresie badań i ocen stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jak również dla realizacji zadań monitoringu emisji szczególnie istotnych dla określenia efektów ekologicznych powstających w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych w tym również finansowanych ze środków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Etap IV.400 000,00247/2012/Wn-50/MN-PO/D z dnia 16.05.2012 r.Stworzenie warunków technicznych do zapewnienia ciągłości monitoringu wód powierzchniowych, wód podziemnych, hałasu, promieniowania niejonizującego; pozwalającego na doskonalenie i rozwój systemów pomiarowo-badawczych monitoringu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy UE, w szczególności w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy w sprawie zarządzania i oceny jakości powietrza, wdrożenie zalecanych, referencyjnych technik analityczno-pomiarowych, niezbędnych do realizacji programu POŚ na terenie województwa łódzkiego, przygotowanie baz danych o środowisku oraz doskonalenie systemu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie poprzezs rozwój technik informatycznych i systemu informacji przestrzennej GIS
2Wzmocnienie zdolności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi do realizacji zadań w zakresie badań i ocen stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jak również dla realizacji zadań monitoringu emisji szczególnie istotnych dla określenia efektów ekologicznych powstających w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych w tym również finansowanych ze środków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Etap I.5 500 000,00301/2009/Wn-05/MN-AP-UR/D z dnia 15.07.2009 r. Stworzenie warunków technicznych do zapewnienia ciągłości monitoringu wód powierzchniowych, wód podziemnych, hałasu, promieniowania niejonizującego; pozwalającego na doskonalenie i rozwój systemów pomiarowo-badawczych monitoringu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy UE, w szczególności w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy w sprawie zarządzania i oceny jakości powietrza, wdrożenie zalecanych, referencyjnych technik analityczno-pomiarowych, niezbędnych do realizacji programu POŚ na terenie województwa łódzkiego, przygotowanie baz danych o środowisku oraz doskonalenie systemu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie poprzezs rozwój technik informatycznych i systemu informacji przestrzennej GIS
3Zakup aparatury analitycznej na potrzeby zadań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 1 200 000,0088/2008/Wn 5/MN-AP-UR/D z dnia 17.07.2008 r.Wykonywanie analiz wymaganych przez prawo UE i polskie dla potrzeb monitoringu
4Zakup aparatury analitycznej na potrzeby WIOŚ w Łodzi500 000,00213/2007/Wn 5/MN-AP-UR/D z dnia 11.09.2007 r.Wykonywanie analiz wymaganych przez prawo UE i polskie dla potrzeb monitoringu
5Modernizacja infrastruktury niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska 500 000,00698/2005/Wn 50/MN-AP-UR/D z dnia 03.11.2005 r.Zapewnienie warunków do sprawnej realizacji zadań monitoringu
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij