Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

I. Działalność kontrolna w 2018 roku

 1. W porównaniu z 2017 r., zgodnie z danymi zawartymi w ISWK, wzrosła o 731 liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ (w 2017 r. - 8790, w 2018 r. - 9521). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba zakładów objętych kontrolami: w 2017 r. - 2123, w 2018 r. - 2735. Wynika to z faktu zwiększonej ilości kontroli automonitoringowych przekazywanych do WIOŚ w Łodzi.
 2. Wykonano 787 kontroli typowych zakładów, w wyniku których stwierdzono 308 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 1 i 119 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 2.
 3. Nie zrealizowano 6 z 500 zaplanowanych kontroli z uwagi na zmianę lokalizacji podmiotów.
 4. Ogólne porównanie ustaleń kontroli w 2018 r. z 2017 r.:
  1. W żadnym z obszarów nie zauważono znacznej poprawy w porównaniu z 2017 r. Natomiast zdecydowanie wzrosła liczba skarg i interwencji związanych z nielegalnym magazynowaniem/gromadzeniem odpadów, co ma też związek z pożarami odpadów. Ponadto w przypadku jednego zakładu w Łodzi tj. Hutchinson Poland Sp. z o.o. do WIOŚ w Łodzi wpłynęło w 2018 r. 631 interwencji dotyczących uciążliwości zapachowych oraz akustycznych.
  2. cykle kontrolne: w roku 2018 przeprowadzono następujące cykle kontrolne:
   • Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
   • Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza.
II. Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi IOŚ

 1. Działania dyscyplinujące:
  • wydane zarządzenia pokontrolne - 302,
  • wymierzone kary – 224 decyzji pieniężnych, w tym 190 wymierzających karę za okres trwania naruszenia na łączną kwotę 7 082 437,00 zł,
  • liczba mandatów - 93 szt. na łączną kwotę 37 600 zł.
 2. W roku 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi rozpatrzył 1304 wnioski o interwencję, z których we własnym zakresie załatwił 1219. Znacząca ilość interwencji (631 pozycji) dotyczyła uciążliwości zapachowych i akustycznych związanych z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego Hutchinson Poland Sp. z o.o. z/s w Łodzi przy ul. Kurczaki 130. Tak duża liczba interwencji związana jest z profilem produkcyjnym firmy (produkcja uszczelek samochodowych, w tym proces ekstruzji gumy), zlokalizowaniem zakładu wewnątrz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, a także presją nowobudowanej zabudowy wielorodzinnej w kierunku zakładu. Na podstawie zakresu wnoszonych interwencji obserwuje się potrzebę uregulowania kwestii emisji zapachów do środowiska.
 3. W roku 2018 WIOŚ w Łodzi nie przyjął i nie załatwił żadnej petycji.
 4. Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych w 2018 r. wyniósł 95 %.
Szczegóły działalności kontrolnej zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij