Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

I. Działalność kontrolna w 2021 roku

 1. W porównaniu z 2020 r., zgodnie z danymi zawartymi w ISK, liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ wzrosła o 789 (w 2020 – 10488, w 2021 - 11277). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba zakładów objętych kontrolami: w 2019 r. – 2013, a w 2020 – 3059, w 2021 - 3405. Wynika to z faktu zwiększonej ilości kontroli automonitoringowych przekazywanych do WIOŚ w Łodzi. Zwiększona liczba zakładów w ewidencji WIOŚ wynika głównie ze wzrostu kontroli interwencyjnych w dotychczas niekontrolowanych podmiotach, dużej liczby wniosków, które wpływały do WIOŚ od organów ochrony środowiska dot. wydania/zaktualizowania posiadanego zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami (tzw. art. 41a), a także ze względu na nowe obiekty objęte obowiązkiem przedkładania badań tzw. automonitoringowych.
 2. Wykonano 997 kontroli typowych zakładów, w wyniku których stwierdzono 248 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 1 i 110 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 2.
 3. Nie zrealizowano 18 z 444 zaplanowanych głównie z uwagi na przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w danym podmiocie zamiast kontroli planowej lub likwidację zakładu.
 4. Ogólne porównanie ustaleń kontroli w 2021 r. z 2020 r.:
  1. W żadnym z obszarów nie zauważono znacznej poprawy w porównaniu z 2021 r. Natomiast zdecydowanie wzrosła liczba skarg i interwencji związanych z nielegalnym magazynowaniem/gromadzeniem odpadów, co ma też związek z pożarami odpadów. Ponadto w przypadku jednego zakładu w Łodzi tj. Hutchinson Poland Sp. z o.o. do WIOŚ w Łodzi wpłynęło w 2021 r. 166 interwencji dotyczących uciążliwości zapachowych oraz akustycznych. WIOŚ w Łodzi obserwuje na przestrzeni ostatnich lat ogólny problem nowych oraz powtarzających się interwencji na uciążliwości zapachowe oraz wizualne (zadymienie) mieszkańców sąsiadujących z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie wykańczania tkanin lub dzianin. Głównym źródłem uciążliwości zapachowych oraz wizualnych (zadymienie) w takich firmach są eksploatowane suszarko – stabilizatory. Emisja zanieczyszczeń powstających np. ze spalania gazu ziemnego oraz zanieczyszczeń technologicznych – stosowanych środków chemicznych do wykończania wyrobów włókienniczych, odbywa się w sposób zorganizowany – wyrzutniami z instalacji, które powodują emisję odczuwalnych dla pobliskich mieszkańców zapachów oraz uciążliwego zadymienia.
  2. W roku 2021 przeprowadzono następujące cykle kontrolne:
   • Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
   • Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w Programach Ochrony Powietrza.
II. Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi IOŚ

 1. Działania dyscyplinujące:
  • wydane zarządzenia pokontrolne - 355,
  • wymierzone kary – 161 decyzji pieniężnych na łączną kwotę 28 727 169,83 zł,
  • liczba mandatów - 127 szt. na łączną kwotę 47 500 zł.
 2. W roku 2021 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi rozpatrzył 11308 wnioski o interwencję. Znacząca ilość interwencji (166 pozycji) dotyczyła uciążliwości zapachowych i akustycznych związanych z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego Hutchinson Poland Sp. z o.o. z/s w Łodzi przy ul. Kurczaki 130. Tak duża liczba interwencji związana jest z profilem produkcyjnym firmy (produkcja uszczelek samochodowych, w tym proces ekstruzji gumy), zlokalizowaniem zakładu wewnątrz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, a także presją nowo budowanej zabudowy wielorodzinnej w kierunku zakładu. Na podstawie zakresu wnoszonych interwencji obserwuje się potrzebę uregulowania kwestii emisji zapachów do środowiska.
 3. W roku 2021 WIOŚ w Łodzi nie przyjął i nie załatwił żadnej petycji.
 4. Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych w 2021 r. (wydano 355 zarządzeń z których 258 zrealizowano, 73 jest w trakcie realizacji, 7 jest zrealizowanych częściowo a przypadku 3 zarządzeń odstąpiono od ich obowiązku realizacji i 3 zarządzenia zostały uchylone przez WSA, przy czym 2 w całości, jedno w części, a kolejne 3 są w trakcie rozpatrywania przez WSA).
Szczegóły działalności kontrolnej zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij