Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 36 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 27.5 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 20 [µg/m3]   /   Ozon: 34.9 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 35 [µg/m3]   /   Ozon: 3.4 [µg/m3]   /   NO2: 29.1 [µg/m3]


Baner szczepimy się
 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Do podstawowego zakresu czynności Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na użytkownikach środowiska podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko, tj.:
 • ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych oraz energetycznych
 • ograniczenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiorników
 • eliminację odprowadzania do jezior i zbiorników zaporowych ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych
 • ochronę zasobów wodnych stanowiących źródło zaspokajania ludzi w wodę do picia
 • eliminowanie nieprawidłowości w zakresie zbierania, usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania (w tym składowania) odpadów
 • ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu
 • przeciwdziałanie poważnym awariom
 • ocena wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska poprzez odbiory obiektów i instalacji oddawanych do użytkowania
 • przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.
Ponadto Wydział Inspekcji prowadzi również kontrole z zakresu, tj.:
 • kontrole podmiotów wprowadzających na rynek opakowania,
 • kontrole podmiotów biorących udział w obrocie urządzeniami używanymi na zewnątrz pomieszczeń - w zakresie emisji hałasu do środowiska,
 • kontrole podmiotów objętych ustawą o recyklingu pojazdów,
 • kontrole podmiotów objętych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • kontrole w zakresie baterii i akumulatorów,
 • kontrole w zakresie substancji chemicznych,
 • kontrole w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazach cieplarnianych.
Szczególny nadzór Inspekcja sprawuje nad zakładami najbardziej uciążliwymi dla środowiska w skali kraju oraz województwa.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom, Wydział Inspekcji WIOŚ w Łodzi:
 • prowadzi bazę danych o zakładach dużego i zwiększonego ryzyka oraz także zakładów pozostałych, mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
 • prowadzi kontrole w/w zakładów, z częstotliwością określoną w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • współdziała w akcji zwalczania skutków poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia, nadzoruje prace nad usuwaniem skutków poważnych awarii.
Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:
 • wydać zarządzenie pokontrolne
 • skierować wystąpienie do innych organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskiem o podjęcie działań związanych z ich właściwością
 • zastosować karę grzywny (mandat karny)
 • skierować wniosek do właściwego sądu i organów ścigania
 • wymierzyć karę pieniężną za naruszenie warunków korzystania ze środowiska
 • wydać decyzję wstrzymującą działalność zakładu
 • wstrzymać oddanie do użytkowania obiektu nie spełniającego wymogów ochrony środowiska.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij