Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Do podstawowego zakresu czynności Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest zobligowanie podmiotów korzystających z środowiska do podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko, tj.:
 • ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych oraz energetycznych
 • ograniczenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiorników
 • eliminację odprowadzania do jezior i zbiorników zaporowych ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych
 • ochronę zasobów wodnych stanowiących źródło zaspokajania ludzi w wodę do picia
 • eliminowanie nieprawidłowości w zakresie zbierania, usuwania, odzysku lub unieszkodliwiania (w tym składowania) odpadów
 • ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu
 • przeciwdziałanie poważnym awariom
 • ocena wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska poprzez odbiory obiektów i instalacji oddawanych do użytkowania
 • przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.
Wydział Inspekcji prowadzi również kontrole z zakresu:
 • kontrole podmiotów wprowadzających na rynek opakowania,
 • kontrole podmiotów biorących udział w obrocie urządzeniami używanymi na zewnątrz pomieszczeń - w zakresie emisji hałasu do środowiska,
 • kontrole podmiotów objętych ustawą o recyklingu pojazdów,
 • kontrole podmiotów objętych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • kontrole w zakresie baterii i akumulatorów,
 • kontrole w zakresie substancji chemicznych,
 • kontrole w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazach cieplarnianych.
Szczególny nadzór sprawowany jest nad zakładami najbardziej uciążliwymi dla środowiska w skali kraju oraz województwa.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom, Wydział Inspekcji WIOŚ w Łodzi:
 • prowadzi bazę danych o zakładach dużego i zwiększonego ryzyka oraz także zakładów pozostałych, mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
 • prowadzi kontrole w/w zakładów, z częstotliwością określoną w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • współdziała w akcji zwalczania skutków poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia, nadzoruje prace nad usuwaniem skutków poważnych awarii.
Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:
 • wydać zarządzenie pokontrolne
 • skierować wystąpienie do innych organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskiem o podjęcie działań związanych z ich właściwością
 • zastosować karę grzywny (mandat karny)
 • skierować wniosek do właściwego sądu i organów ścigania
 • wymierzyć karę pieniężną za naruszenie warunków korzystania ze środowiska
 • wydać decyzję wstrzymującą działalność zakładu
 • wstrzymać oddanie do użytkowania obiektu nie spełniającego wymogów ochrony środowiska.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij