Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lipowej 16, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie www.wios.lodz.pl w zakładce „O inspektoracie>Kontakt”,
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Kawczyński, pod adresem e-mail: iod@wios.lodz.pl,
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
 1. w związku ze złożeniem wniosku: dla celów rozpatrzenia i realizacji wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; ustawy o dostępie do informacji publicznej. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 2. w związku z prowadzoną działalnością kontrolną: dla celów związanych ze zbieraniem podczas kontroli oraz w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – m.in. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 3. w związku z ukaraniem mandatem: dla celów związanych z nałożeniem mandatu karnego za popełnienie wykroczenia dotyczącego środowiska, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 4. w związku z windykacją należności i egzekucji administracyjnej: dla celów dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – ustawy kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 5. w związku ze składaniem skarg/wniosków/petycji: dla celów rozpatrzenia skarg/wniosków/petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – ustawy kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o petycjach. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 6. w związku z zawieraniem umów z kontrahentami: dla celów realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – ustawy prawo zamówień publicznych; ustawy o rachunkowości. (dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa);
 7. w związku ze wysłanym zapytaniem: w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora. (dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia);
 8. w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego obiektów oraz przestrzeni wokół obiektów: w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz identyfikacji osób przebywających w obszarze działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora. (nagrania przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni).
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazany przy konkretnych celach przetwarzania (w przypadku przetwarzania w oparciu o przepis prawa zazwyczaj 5 bądź 10 lat) oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi,
 • Ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danyc;:
 3. przenoszenia danych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie żądania na adres e-mail: iod@wios.lodz.pl

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij