Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

www.wfosigw.lodz.pl


Lp.Nazwa zadaniaKwota ogółemKwota dofinansowaniaOpis zadania
31Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi w nowoczesną aparaturę do przygotowania próbek do oznaczania WWA i substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych zgodnie z metodykami referencyjnymi, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska300 000,00 zł270 000,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie automatyczny ekstraktor wielostanowiskowy do fazy stałej SPE.
32Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska900 000,00 zł810 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych.
33Wymiana mebli specjalistycznych w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim250 000,00 zł100 000,00 złCelem zadania jest zakup i montaż specjalistycznych mebli w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż:
- dziewięć sztuk dygestoriów chemicznych,
- dwie sztuki stołów laboratoryjnych wyspowych,
- dwanaście sztuk stołów laboratoryjnych przyściennych.
34Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu 315 610,00 zł126 244,00 złW ramach zadania przewidziano trzy etapy termomodernizacji:
1. Wymiana okien - prace zrealizowano w latach 2013/2014
2. Ocieplenie dachu
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
35Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do oznaczania rtęci135 300,00 zł121 770,00 złRealizacja zadania polega na zakupie nowoczesnego analizatora rtęci
36Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do ekstrakcji próbek analiz substancji priorytetowych zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych, w aparaturę do zatężania ekstraktów tych substancji w procesie przygotowywania prób do oznaczeń185 500,00 zł166 050,00 złRealizacja zadania obejmuje zakup:
- ekstraktora wielostanowiskowego - 1szt.,
- systemu do zatężania ekstraktów rozpuszczalnikowych - 2 szt.
37Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do oznaczania substancji biogennych zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych369 000,00 zł332 100,00 złCelem zadania jest zakup aparatury do oznaczania grupy wskaźników charakteryzujących warunki biogenne:
- zestawu do oznaczania azotu metodą Kjedahla - 1szt.,
- analizatora przepływoiwego - 1 szt.
38Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.35 000,00 zł31 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
39Szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przeszkolenie pracowników Laboratorium WIOŚ w Łodzi i delegaturach w związku z wymogami, które stawia akredytacja laboratorium
40Zakup specjalistycznego samochodu (mobilne laboratorium) do badania wody i ścieków oraz innych komponentów środowiska dla Laboratorium WIOŚ w Łodzi250 000,00 zł100 000,00 złZadanie obejmuje zakup samochodu przystosowanego do pobierania, utrwalania i transportu próbek wody (podziemne, powierzchniowe, opadowe), ścieków, gleby, osadów ściekowych i odpadów oraz wykonywania niezbędnych badań w terenie zgodnie z wymaganiami norm referencyjnych i wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania
41Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r."50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
42Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska900 000,00 zł810 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych.
43Wzmocnienie zdolności WIOŚ w Łodzi do udzielania informacji o stanie środowiska poprzez zakup serwerów na potrzeby systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie80 000,00 zł32 000,00 złW ramach realizacji zadania zostaną zakupione dwa serwery wraz z oprogramowaniem - serwer podstawowy, wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania wszelkich plików składających się na systemy ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie, gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz serwer backap'u, służący do gromadzenia kopii zapasowych serwera podstawowego, a także kopii zapasowych poszczególnych baz, w których gromadzone są dane o środowisku.
44Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 054 000,00 zł948 600, 00 złZadanie obejmuje zakup aparatury pomiarowej automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza (analizatory SO2, NOx, CO, O3, BTX, PM10, PM2,5), czujników meteorologicznych (kierunek i prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, natężenie promieniowania słonecznego, opad atmosferyczny, ciśnienie atmosferyczne, maszt). Ponadto wykonane zostaną usługi remontowe (uszczelnienie dachu kontenera, naprawa drzwi kontenera stacji, malowanie jednego kontenera, konserwacja ogrodzenia stacji).
45Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.35 000,00 zł31 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
46Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w specjalistyczne wyposażenie tzn. zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla, wytrząsarkę oraz system do produkcji wody zdejonizowanej i zdemineralizowanej do wykonywania badań próbek środowiskowych w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska200 000,00 zł180 000,00 złZadanie obejmuje zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego tzn.:
- zestawu do oznaczania azotu Kjeldahla do analizy głównego biogenu w próbkach środowiskowych, a zwłaszcza do monitorowania poziomu eutrofizacji wód powierzchniowych,
- wytrząsarki umożliwiającej prawidłową homogenizację próbek,
- systemu do produkcji wody zdejonizowanej i zdemineralizowanej do celów analitycznych,
47Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r.50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
48Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska810 000,00 zł674 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atomosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych. Zakupiony zostanie samochód do przewozu specjalistycznej aparatury przeznaczonej do wykonywania monitoringu imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 przy pomocy poborników manualnych
49Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2014 na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza65 000,00 zł58 500,00 złZadanie obejmuje obliczenia modelowe poziomu stężeń substancji w powietrzu przy pomocy modelu spełniającego wymagania dokładności obliczeń modelowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w oparciu o bazę emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej oraz niezbędne parametry meteorologiczne .
50Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 280 000,00 zł1 152 000,00 złZadanie obejmuje zakup aparatury pomiarowej automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza (analizatory SO2, NOx, CO, O3, BTX, PM10, PM2,5), czujników meteorologicznych (kierunek i prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, natężenie promieniowania słonecznego, opad atmosferyczny, ciśnienie atmosferyczne) oraz dwóch klimatyzowanych kontenerów stacji. Ponadto wykonane zostaną usługi remontowe (uszczelnienie dachów kontenerów, wymiana drzwi kontenerów stacji, malowanie jednego kontenera, konserwacja ogrodzenia stacji, naprawa podłogi w jednym kontenerze) i usługi budowlane na jednej stacji (wykonanie ogrodzenia stacji, podstawy betonowej kontenera stacji, wykonanie przyłącza energii elektrycznej, przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy stacji).
51Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.45 000,00 zł40 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
52Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.30 000,00 zł27 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
53Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska855 000,00 zł769 500,00 złZadanie obejmuje zakup części zużywalnych do analizatorów będących na wyposażeniu automatycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, części zużywalnych do pyłomierzy manualnych PM10, PM2,5 - typu HVS i LVS, części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych, szkła i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych. Wykonane zostaną przeglądy analizatorów automatycznych i manualnych poborników PM10 i PM 2,5, przeglądy systemów klimatyzacyjnych na stacjach, przeglądy i kalibracja kalibratora, oraz generatora powietrza zerowego, jak również przeglądy, naprawy, legalizacje i wzorcowania aparatury laboratoryjnej i pomiarowej.
54Szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje zorganizowanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 12 szkoleń pracowników Laboratorium i Inspekcji. Szkolenia będą organizowane w czasie pracy - w ramach obowiązków służbowych pracowników.
55Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku"40 000,00 zł36 000,00 złZadanie obejmuje zebranie, opracowanie i wydanie w formie publikacji książkowej w nakładzie 1000 egz. informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w zakresie monitoringu środowiska na terenie województwa łódzkiego. Do każdego egzemplarza Raportu dołączony będzie dodatek w postaci plików z materiałami zapisanych na płytach DVD. Dodatkowo wydanych będzie 300 sztuk samych płyt DVD.
56Zakup i posadowienie miniaturowej automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza460 000,00 zł414 000,00 złZadanie obejmuje zakup i posadowienie miniaturowej automatycznej stacji do pomiaru wpływu komunikacji na jakość powietrza w warunkach "kanionu ulicznego" (wąska słaba przewietrza ulica, osłonięta budynkami). Podstawa urządzenia będzie mieć formę stelażu bądź masztu, umożliwiającego opuszczanie i demontaż urządzenia.
57Zakup i wdrożenie systemu zdalnej kontroli pracy poborników pyłu PM10 i PM2,5 w województwie łódzkim120 000,00 zł108 000,00 złZadanie obejmuje zakup i montaż siedemnastu modułów elektronicznych zbierających parametry pracy poborników oraz modemów GPRS do transmisji danych do centrali systemu pomiarowego w siedzibie WIOŚ w Łodzi. W centrali systemu zostanie zainstalowana baza danych zbierająca na bieżąco parametry pracy poborników oraz umożliwiająca ich przeglądanie i analizę.
58Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska wraz z doposażeniem laboratorium WIOŚ w Łodzi1 080 000,00 zł972 000,00 złZadanie obejmuje zakup części zużywalnych do analizatorów będących na wyposażeniu automatycznych stacji monitoringu powietrza, części zużywalnych do pyłomierzy manualnych PM10, PM2,5 - typu HVS i LVS, części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych, szkła i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych. Wykonane zostaną przeglądy analizatorów automatycznych i manualnych poborników PM10 i PM 2,5, przeglądy systemów klimatyzacyjnych na stacjach, przeglądy i kalibracja kalibratora, przepływomierza oraz generatora powietrza zerowego, jak również przeglądy, naprawy, legalizacje i wzorcowania aparatury laboratoryjnej i pomiarowej. W ramach zadania zakupione zostaną następujące urządzenia: analizator gazów emisyjnych techniką IR, system do zatężania ekstraktów organicznych.
59Budowa i wdrożenie Ekoportalu Województwa Łódzkiego269 225,00 zł160 000,00 złZadanie obejmuje zakup serwera z oprogramowaniem (w tym przeglądarki geoportalowej) oraz usługi w zakresie wdrożenia, instalacji i uruchomienia systemu.
60Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 375 000,00 zł1 237 500,00 złZadanie obejmuje zakup trzynastu analizatorów, trzech kompletnych zestawów czujników na trzy stacje pomiarowe.
Poprzednia strona 1 | 2 | 3 Następna strona
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij