Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

2 listopad 2021
W związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez inspektorów WIOŚ w Łodzi w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w postaci drewnianych i betonowych podkładów kolejowych (jak i tramwajowych) informuję, że podkłady kolejowe stanowią odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z czym powinny być przekazywane do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie kart przekazania odpadów.
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu zbierania lub przetwarzania odpadów w postaci betonowych i drewnianych podkładów kolejowych mają obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w trybie art. 41 ustawy o odpadach. Brak takiego zezwolenia stanowi podstawę do wymierzenia kary administracyjnej oraz wstrzymania działalności przez WIOŚ.
Istnieje możliwość przekazania betonowych podkładów kolejowych (odpad o kodzie 17 01 01) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami, na własny użytek, w ilości maksymalnej wynoszącej 0,2 Mg/m2 w ciągu roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).
Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpad o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.
Przepisy prawa umożliwiają zmianę klasyfikacji odpadów z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne wyłącznie na podstawie decyzji wydanej, w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy o odpadach, przez marszałka województwa, na terenie którego odpady zostały wytworzone. Warunkiem wydania ww. decyzji jest wykazanie przez posiadacza odpadów, że nie posiadają one właściwości niebezpiecznych np. na podstawie badań laboratoryjnych.
W przypadku nielegalnego nagromadzenia odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania. W przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne będzie niezwłoczne usunięcie odpadów, zostaną one usunięte na koszt posiadacza odpadów na podstawie decyzji administracyjnej (art. 26a ustawy o odpadach).
W ostatnim czasie WIOŚ w Łodzi ujawnił 6 miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów podkładów kolejowych w miejscowościach: Jasionka (gm. Zgierz), Dąbrówka Strumiany (gm. Zgierz), Celestynów (gm. Ozorków), Łódź, Nowy Bedoń (gm. Andrespol), Dąbrówka Wielka (gm. Zgierz).
W ramach prowadzonych działań dotychczas podjęto czynności kontrole wobec 3 podmiotów związanych z nielegalnym gospodarowaniem odpadami podkładów kolejowych oraz skierowano 3 wystąpienia do właściwych gmin o podjęcie działań na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, w celu zobowiązania posiadacza odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania i składowania. Planowane są dalsze czynności w ww. sprawach.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij