Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: 98 [µg/m3]   /   NO2: 5.8 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 9 [µg/m3]   /   Ozon: 105.8 [µg/m3]   /   NO2: 3.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 15 [µg/m3]   /   Ozon: 99.6 [µg/m3]   /   NO2: 7.9 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Monitoringu Środowiska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

W ramach statutowych obowiązków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wydział Monitoringu Środowiska realizuje zadania Państwowego Monitoringu Środowiska, zapisane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami). Co 3 lata Minister Środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska określa Program Państwowego Monitoringu Środowiska.
Realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikających z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska odbywa się na podstawie Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Łódzkiego, w którym określona jest ilość punktów pomiarowych, częstotliwość pomiarów stanu środowiska, cel pomiarów, itp. Pomiary zapisane w tym programie realizowane są przez Laboratorium WIOŚ. Zgodnie z programem PMŚ województwa łódzkiego Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Łodzi prowadzi monitoring stanu poszczególnych komponentów środowiska w podziale na blok presji, blok stanu i blok ocen.

W ramach bloku presji określane są wielkości emisji substancji dostających się do środowiska z poszczególnych rodzajów źródeł. W ramach bloku stanu poszczególnych komponentów środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi pomiary stanu środowiska (poprzez określenie poziomów poszczególnych normowanych substancji). W ramach bloku ocen Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi dokonuje klasyfikacji i rocznych ocen jakości poszczególnych komponentów środowiska w podziale na obszary jednorodne pod względem stanu zanieczyszczenia i podatności na degradację. Dla niektórych komponentów środowiska wykonywane są także oceny 3 lub 5-letnie.
W ramach bieżących prac w zakresie realizacji PMŚ Wydział Monitoringu Środowiska prowadzi bazy danych wyników pomiarów stanu środowiska (aktualizacja i weryfikacja danych) oraz przekazuje je do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bądź do innych organów administracji określonych w przepisach i wytycznych.

Dodatkowym zadaniem realizowanym przez Wydział Monitoringu Środowiska jest obsługa procedury udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonej w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485).

Wyniki pomiarów na bieżąco są przekazywane z Laboratorium do Wydziału Monitoringu Środowiska w celu aktualizacji baz danych, przekazywania ich do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz informowania społeczeństwa. Co roku na podstawie zebranych serii pomiarowych tworzone są kompleksowe oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska na potrzeby informowania społeczeństwa, marszałka województwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz władz lokalnych.

W celu zebrania informacji o presji na środowisko (bazy emisji substancji do środowiska) Wydział Monitoringu Środowiska stale współpracuje z wieloma instytucjami zewnętrznymi (głównie organy administracji samorządowej), od których pozyskuje wiele zasobów danych.
Należy nadmienić, że wszelkie informacje o stanie środowiska oraz o źródłach emisji substancji szkodliwych dla środowiska zapisywane są w postaci map cyfrowych w systemie informacji przestrzennej (GIS). Wszelkie analizy i oceny dokonywane są przy użyciu narzędzi analizy przestrzennej.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij