Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Monitoring powietrza

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Podstawą prawną monitoringu jakości powietrza jest Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami).
W szczególności art. 85– 87 oraz art. 89 – 94 określają zakres oraz organizację systemu oceny jakości powietrza w województwie. Podstawą określenia kształtu wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza są wstępne i 5-letnie oceny jakości powietrza sporządzanie dla poszczególnych substancji w powietrzu. Ustawa oraz rozporządzenia Ministra Środowiska obligują do położenia szczególnego akcentu na monitorowanie jakości powietrza w aglomeracjach i strefach, w których na podstawie oceny wstępnej stwierdzono przekroczenie górnego progu szacowania stężeń.

W ramach PMŚ prowadzone są działania mające na celu określenie jakości powietrza atmosferycznego. Ocena jakości powietrza realizowana jest w oparciu o wojewódzkie systemy oceny jakości powietrza, nadzorowane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Wszelkie działania w ramach systemu oceny jakości powietrza prowadzone są w podziale na blok: presja, stan, reakcja.
W ramach określenia presji zbierane są informacje o wielkości emisji substancji do atmosfery, w podziale na poszczególne grupy źródeł (emisja punktowa, powierzchniowa i liniowa). Tak usystematyzowane informacje w postaci baz danych emisji są wykorzystywane przy określeniu stanu jakości powietrza za pomocą matematycznego modelowania jakości powietrza, będącego pomocniczym narzędziem w ocenie jakości powietrza. Dodatkowym zastosowaniem matematycznego modelowania jakości powietrza oraz zebranych baz danych jest prognozowanie stanu zanieczyszczenia powietrza, w oparciu o cyfrowe prognozy meteorologiczne.

Główną metodą określenia stanu jakości powietrza są pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach systemu pomiarowego w województwie łódzkim działają 2 sieci pomiarowe. Są to:
  • Sieć pomiarów automatycznych (ciągłych)
  • Sieć pomiarów manualnych (dobowych)
Poszczególne sieci różnią się od siebie metodami pomiaru, a co za tym idzie dokładnością i częstotliwością uzyskiwanych wyników pomiarów. Poszczególne metody monitoringu jakości powietrza o rożnej intensywności, przeznaczone są do oceny jakości powietrza na obszarach o rożnym stopniu zagrożenia zdrowia ludności oraz stanu środowiska.

Na podstawie wyników pomiarów wspartych matematycznym modelowaniem jakości powietrza wykonywane są roczne oraz pięcioletnie oceny jakości powietrza. Wstępne i pięcioletnie oceny jakości powietrza dokonywane są co 5 lat, w celu określenia metod ocen rocznych w każdej strefie oceny na kolejne 5 lat. Wyniki oceny pięcioletniej określają kształt systemu oceny jakości powietrza oraz potrzeby jego ewentualnych modyfikacji.

Roczne oceny jakości powietrza przeprowadzane są w celu określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach oceny i wykrycia ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz celów długoterminowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu). Służą one do określenia potrzeby wdrażania programów ochrony powietrza w ramach planów naprawczych wdrażanych przez Zarząd Województwa, będących reakcją na zły stan jakości powietrza.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJ. ŁÓDZKIM

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJ. ŁÓDZKIM
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij