Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: 98 [µg/m3]   /   NO2: 5.8 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 9 [µg/m3]   /   Ozon: 105.8 [µg/m3]   /   NO2: 3.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 15 [µg/m3]   /   Ozon: 99.6 [µg/m3]   /   NO2: 7.9 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Laboratorium WIOŚ Łódź


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wchodzi Laboratorium WIOŚ Łódź, w skład którego wchodzą następujące laboratoria: w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Laboratorium WIOŚ Łódź wykonuje pełny zakres badań na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wynikający z zagrożeń i potrzeb pomiarów kontrolnych jednostek organizacyjnych, potrzeb wynikających z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz monitoringu środowiska. W ramach podstawowych działań wykonywane są badania wskaźników fizyczno-chemicznych i biologicznych w próbkach:
 • wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz wód opadowych,
 • ścieków,
 • gleby,
 • powietrza atmosferycznego (imisja),
 • gazów odlotowych i składowiskowych (emisja),
 • pyłów (emisja),
 • odpadów przemysłowych i osadów ściekowych.
Dodatkowo w Laboratorium WIOŚ Łódź wykonuje się pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego oraz promieniowania elektromagnetycznego.

W celu zagwarantowania bezstronnych, niezależnych badań Laboratorium WIOŚ Łódź przeprowadza zgodnie z system zarządzania wszechstronną kontrolę uzyskiwanych wyników analiz. Kontrola pracy analitycznej odbywa się zgodnie z zapisami w Księdze Jakości i Księdze Procedur Ogólnych. Laboratoria stosują w rutynowej pracy wzorce referencyjne, kontrolę poboru próbek, wzorce do kontroli jakości oraz analizy próbek o nieznanym stężeniu. Laboratoria uczestniczą również w badaniach między laboratoryjnych zewnętrznych, krajowych i zagranicznych.

 Wykonywanie szerokiego zakresu badań analitycznych dla różnych potrzeb i w różnych próbkach umożliwia Laboratorium WIOŚ Łódź posiadanie nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej.

Baza laboratoryjna obejmuje następujące (główne) wyposażenie:
 • chromatografy gazowe – detektory: FID, ECD oraz MS,
 • chromatografy cieczowe – detektory: UV, DAD oraz fluorescencyjny,
 • chromatografy jonowe (firmy Dionex),
 • spektrometry absorpcji atomowej: z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową (kuwety grafitowe),
 • spektrometry ICP,
 • spektrofotometry UV/VIS,
 • analizatory ogólnego węgla organicznego, azotu organicznego i BZT5,
 • automatyczne stacje pomiarowe powietrza atmosferycznego - automatyczne analizatory: warunków meteo (temperatura, kierunek i prędkość wiatru, wilgotność,
 • ciśnienie atmosferyczne, nasłonecznienie oraz opad deszczu), O3, CO, NOx, pył PM 2.5, PM 10, SO2 oraz BTX,
 • manualne poborniki pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10,
 • wagi analityczne, konduktometry, tlenomierze, pehametry, mikroskopy,
 • mierniki hałasu, pola elektromagnetycznego oraz wiele innych.
Tak nowoczesny sprzęt obsługiwany jest zgodnie z przeznaczeniem oraz z wymogami kontroli jakości. Laboratorium WIOŚ Łódź korzysta z certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia a aparatura jest poddawana stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie).

W/w aparatura ma zapewnione odpowiednie, na bieżąco nadzorowane warunki lokalowe i środowiskowe. Wydzielono pomieszczenia przygotowawcze i analityczne, co umożliwia wykonywanie badań z założoną w metodach badawczych starannością oraz eliminuje wzajemny niekorzystny wpływ.

Baza instrumentalna ciągle się unowocześnia. Przestarzałe i wyeksploatowane instrumenty pomiarowe zastępowane są przyrządami nowymi.
Badania oraz pomiary wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami, normami międzynarodowymi i udokumentowanymi własnymi procedurami badawczymi. Niezależnie od wyboru sposobu analizy obowiązuje zasada, że badania wykonywane są metodami wiarygodnymi i zwalidowanymi. Walidacja norm i procedur badawczych polega między innymi na określeniu i sprawdzeniu następujących parametrów:
 • granicy wykrywalności i oznaczalności metody,
 • powtarzalności i odtwarzalności metody,
 • niepewności metody,
 • badanie odzysku,
 • kontrola jakości: próbki powtórzone, karty Shewharta, karty Cusum, karty R oraz ocena błędów przypadkowych i systematycznych.
Podstawową zasadą pracy Laboratorium WIOŚ Łódź jest wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu wiarygodności wykonywanych badań. Wszystkie laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi posiadają akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Lokalizacja laboratorium Numer certyfikatu akredytacji
i data ważności
Zakresy
Łódź Nr AB 590 ważny do dnia 15.03.2021 r. Zakres akredytacji
Sieradz Nr AB 085 ważny do dnia 14.11.2019 r. Zakres akredytacji
Piotrków Trybunalski Nr AB 178 ważny do dnia 07.04.2021 r. Zakres akredytacji
W celu zagwarantowania bezstronnych, niezależnych badań Laboratorium WIOŚ Łódź przeprowadza zgodnie z system zarządzania wszechstronną kontrolę uzyskiwanych wyników analiz. Kontrola pracy analitycznej odbywa się zgodnie z zapisami w Księdze Jakości i Księdze Procedur Ogólnych. Laboratoria stosują w rutynowej pracy wzorce referencyjne, kontrolę poboru próbek, wzorce do kontroli jakości oraz analizy próbek o nieznanym stężeniu. Laboratoria uczestniczą również w badaniach między laboratoryjnych zewnętrznych, krajowych i zagranicznych.

Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij