Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

13 maj 2024
WIOŚ, CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi rozbiły grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzeń zwrotu podatku VAT w związku z rzekomą utylizacją ok. 70 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Dotychczas zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ogłoszono 48 osobom, wobec 14 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Przebieg śledztwa
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wykryli proceder pozorujący legalną działalność gospodarczą, związaną z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi.

W rzeczywistości zorganizowana grupa przestępcza, działając poprzez sieć firm i posługując się fakturami poświadczającymi nieprawdę, nielegalnie zagospodarowała około 70 tys. ton odpadów. Odpady nie trafiały do miejsc deklarowanych na dokumentach, ale były porzucane lub deponowane w miejscach niedozwolonych, m.in. w wynajmowanych magazynach i na terenach nieprzeznaczonych do takich celów.

Tak przechowywane odpady stanowią istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, mogą powodować znaczne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi, a tym samym doprowadzić do istotnych zniszczeń w świecie fauny i flory.

Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła ok. 1,6 mln zł zwrotu VAT
Szacunkowy koszt legalnego unieszkodliwienia takiej ilości odpadów to ponad 350 mln zł. Straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowane przez KAS to ok. 1,6 mln zł.

Zatrzymanie sprawców
Funkcjonariusze KAS z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi i CBŚP, we współpracy z WIOŚ w Łodzi, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w latach 2022-2024 zatrzymali szereg osób związanych ze sprawą.

Na terenie województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego przeszukano miejsca działalności firm biorących udział w przestępczym procederze. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych, komputery, urządzenia mobilne i elektroniczne oraz nośniki danych.

Podejrzani o udział w grupie przestępczej usłyszeli zarzuty
Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Wobec 14 osób decyzją Sądu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano m.in. dozór policyjny i poręczenia majątkowe.

Sprawa jest rozwojowa
Komunikat CBŚP

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kierowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do prokuratur
W latach 2020-2023 Łódzki WIOŚ w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi skierował łącznie 144 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym:

- 55 zawiadomień na podstawie Art. 183. § 1. Kodeksu karnego Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym

- 34 zawiadomienia na podstawie Art. 271. § 1. Kodeksu karnego
Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij