Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - Wersja kontrastowa


Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 31 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 10.9 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: 86.5 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 9 [µg/m3]   /   Ozon: 85.5 [µg/m3]   /   NO2: 8.6 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego PEM


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami), pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Liczba stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. nr 221 poz. 1645). W rozporządzeniu tym wyznaczono 3 podstawowe kategorie terenów, na których prowadzi się monitoring PEM:
  1. centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.
  2. pozostałe miasta
  3. tereny wiejskie
Na każdej z ww. kategorii terenów wybranych jest 45 punktów pomiarowych - w sumie 135 punktów. Pomiary w wybranych punktach są powtarzane po każdym pełnym, trwającym 3 lata cyklu pomiarowym. W ciągu jednego roku pomiary wykonywane są w 45 punktach (po 15 na każdą kategorię terenów). Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmie pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3MHz do 3000MHz. Pomiary w każdym punkcie wykonywane są 1 raz w ciągu roku.

Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych wyznaczone zostały dla „terenów przeznaczonych pod zabudowę” jak i „miejsc dostępnych dla ludności” i odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól od 50Hz do 300GHz.

Z punktu widzenia monitoringu środowiska najważniejszy jest zakres częstotliwości od 3MHz do 3000MHz. Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego dla danego zakresu wynosi E=7V/m dla składowej elektrycznej i S=0,1W/m2 dla gęstości mocy.

Wielkość mierzonych wartości natężeń pól elektromagnetycznych (PEM) jest wypadkową ilości źródeł i ich mocy. Do podstawowych sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych do środowiska zaliczamy: stacje bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE, nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij