Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji klasycznej

WyszukiwarkaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi udostępnia każdemu informację o środowisku i jego ochronie znajdującą się w jego posiadaniu zgodnie z zasadami, których podstawę stanowią:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 186, poz. 1249),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415 ze zm.).
  Udostępnieniu podlegają w szczególności:
 1. decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych,
 2. decyzje określające wymiar kary biegnącej,
 3. decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
 4. decyzje odmawiające udostępnienia informacji,
 5. decyzje wstrzymujące działalność posiadacza odpadów,
 6. wykaz pozwoleń zintegrowanych IPPC.
Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.). Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415 z późn. zm.) .

Za wyszukanie informacji:
 • 5 zł, jeśli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów, a w przypadku, gdy informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ta ulega zwiększeniu o:
 • 0,50 zł za każdy następny dokument.
Za sporządzenie kopii dokumentów:
 • format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
 • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
 • format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
 • format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
 • format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych: drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich. Po złożeniu wniosku, WIOŚ informuje o wysokości opłaty. Daną kwotę należy wpłacić na konto:

46101013710007362231000000 NBP O/O Łódź


Po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty, WIOŚ wysyła informację.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i odpowiednio jego Delegatur dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 14:22:06)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-04-11 08:06:32)
Liczba odwiedzin: 16072

Stopka

Zamknij