Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji kontrastowej

WyszukiwarkaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych mająca zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lipowej 16 (dalej: „Administrator”);
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wios.lodz.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także nadzorem nad przebiegiem oraz realizacją udzielonego zamówienia prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”); - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązkiem ciążącym na Administratorze jako podmiocie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
  • w zakresie i przez okres prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez okres przewidziany przepisami prawa, tj. okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP);
  • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa do czasu upływu okresu zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 • Pani/Pana dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy PZP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie i przez okres upływu terminu do ich wniesienia;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • osoby lub podmioty, którym Administrator ma obowiązek udostępnienia dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, a także osoby z pomocą, których realizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrzenie oferty oraz nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia;
  • osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1764) - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • osoby lub podmioty, którym Administrator ma obowiązek udostępnienia dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, a także osoby z pomocą, których realizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrzenie oferty oraz nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia;
  • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy PZP, regulujących udzielanie zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ww. przepisów prawnych;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - jednakże, jeżeli udzielnie informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku ze strony Administratora, możemy poprosić o sprecyzowanie żądania w szczególności o podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania bądź poprawienia Pani/Pana danych osobowych - jednakże skorzystanie z powyższego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – jednakże skorzystanie z tego prawa nie ogranicza przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu**;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2018-06-13 12:35:43)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2022-03-28 15:12:22)
Liczba odwiedzin: 1538

Stopka

Zamknij