Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji kontrastowej

WyszukiwarkaUdostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Od dnia 16 czerwca 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 2018 poz. 1243), która wprowadza tryb udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

I. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • informacja publiczna została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w ww. terminie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Uprzejmie informujemy, że Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

W przypadku wydania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie następujących decyzji:
 • odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
 • warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

II. Informacja o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Stosownie do art. 2 z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 2018 poz. 1243) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej.

Jako ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
  1. źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (URL)”;
  2. czasu wytworzenia informacji przez WIOŚ, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
  3. czasu pozyskania informacji publicznej z WIOŚ.
 3. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z WIOŚ materiału w zmienionej formie.
 4. WIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
 5. WIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące WIOŚ, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej WIOŚ może określić inne warunki jej ponownego wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Opłaty

Zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.,Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Za sporządzenie kopii dokumentów:
 • format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
 • format A3 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
 • format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
 • format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
 • format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 14:44:48)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2019-04-26 13:22:07)
Liczba odwiedzin: 5410

Stopka

Zamknij