Lp.Nazwa zadaniaKwota ogółemKwota dofinansowaniaOpis zadania
1Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w siedzibie WIOŚ w Łodzi i delegaturach w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu125 000,00 zł51 010,00 złW ramach zadania planowana jest wymiana starego typu oświetlenia wewnętrznego (381 szt. lampy rastrowe i natynkowe) opartego na starej technologii (żarówki, świetlówki itp.) na energooszczędne typu LED (353 szt.) w trzech placówkach WIOŚ w Łodzi: w siedzibie w Łodzi przy ul. Lipowej 16, Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 18 oraz w Delegaturze w Sieradzu przy ul. POW 70/72.
2Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodów z napędem elektrycznym580 000,00 zł493 000,00 złW ramach zadania zakupione zostaną:
- 2 szt. samochodów z napędem elektrycznym,
- 2 szt. stacji ładowania. Przez stację ładowania rozumie się punkt ładowania zlokalizowany w siedzibie WIOŚ, służący jedynie do ładowania samochodów służbowych.
3Termomodernizacja budynków siedziby WIOŚ w Łodzi Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim221 000,00 zł187 850,00 złZadanie obejmuje:
- ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynków (budynek laboratoryjno-administracyjny i garaż) wraz z obróbką wykończeniową (ok. 516,67 m2),
- wymiana nieszczelnych metalowych wrót garażowych wrota (4 szt.) i drzwi zewnętrznych (1 szt.) na wrota i drzwi o lepszym współczynniku U.
4Wzmocnienie działalności w zakresie pomiarów, badań i analiz służących badaniu stanu środowiska przez WIOŚ w Łodzi poprzez zakup sprzętu do prowadzenia pomiarów, badań i analiz służących badaniu stanu środowiska 100 000,00 zł85 000,00 złW ramach zadania planowany jest zakup:
- 4 szt. dronów z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem,
- 4 szt. dodatkowego źródła zasilania,
- 4 szt. zapasowych drążków aparatury,
- 4 szt. mat do lądowania,
- 4 szt. osłony śmigieł,
- 4 szt. kart pamięci,
- 4 szt. tabletów.
5Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodów z napędem elektrycznym705 000,00 zł599 250,00 złW ramach zadania zakupione zostaną trzy samochody z napędem elektrycznym oraz jedna stacja ładowania.
6Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup wydajnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem usprawniających dostęp do monitoringu wizyjnego składowisk odpadów40 000,00 zł39 600,00 złW ramach zadania planowany jest zakup 4 sztuk zestawów komputerowych.
7Zmiana sposobu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu EZD i usprawnienia systemów ewidencji155 000,00 zł153 450,00 złW ramach zadania planowany jest zakup 25 sztuk zestawów komputerowych i 4 sztuk drukarek etykiet.
8Wzmocnienie działalności kontrolnej WIOŚ w Łodzi poprzez zakup sprzętu specjalistycznego do badan zagrożeń środowiska91 040,00 zł81 936,00 złW ramach zadania zakupione zostaną cztery komplety sprzętu pomiarowego w skład których będą wchodzić: detektor wielogazowy, termometr na podczerwień, lornetka, lokalizator GPS, łata pomiarowa składana, wysokościomierz, saperka, chwytak, worki zamykane, pachołki, tyczki, znaczniki dowodowe, aparat fotograficzny, latarka czołowa i kas ochronny.
9Modernizacja i rozbudowa systemów ewidencji i przetwarzania danych o środowisku272 700,00 zł245 430,00 złW ramach zadania zakupione zostaną: drukarki przenośne ze skanerem, skanery sieciowe z podajnikiem i zestawy komputerowe.
10Wzmocnienie działalności kontrolnej WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodu do zadań specjalistycznych120 000,00 zł48 000,00 złCelem zadania jest zakup specjalistycznego samochodu z podwyższonym nadwoziem i napędem 4x4, umożliwiającego jazdę w trudnych warunkach terenowych (wyrobiska ze zgromadzonymi odpadami, składowiska odpadów, tereny nadrzeczne w przypadku konieczności poboru prób, tereny przemysłowe).
11Wdrożenie systemu powiadamiania o ryzyku przekroczenia poziomów substancji w powietrzu w oparciu o bieżące krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza15 000,00 zł13 500,00 złCelem realizacji zadania jest uruchomienie automatycznego systemu generującego tekstowe powiadomienia mailowe na podstawie wykonywanych codziennie bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim.
12Zakup miernika do pomiaru poziomu hałasu na potrzeby realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska40 000,00 zł36 000,00 złCelem zadania jest zakup cyfrowego miernika poziomu hałasu klasy 1.
13Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska1 100 000,00 zł990 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych.
14Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.20 000,00 zł19 800,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
15Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 r."45 000,00 zł40 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk 1000 sztuk raportu (skład, wydruk próbny, druk, oprawa) oraz przygotowanie 1150 sztuk płyt CD z materiałami do raportu.
16Zakup specjalistycznego samochodu (mobilne laboratorium) do badania wody i ścieków oraz innych komponentów środowiska dla Laboratorium WIOŚ w Łodzi300 000,00 zł180 000,00 złZadanie obejmuje zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do pobierania, utrwalania i transportu próbek wody (podziemnych, powierzchniowych), ścieków, gleby, osadów ściekowych i odpadów oraz wykonywania niezbędnych badań w terenie zgodnie z wymaganiami norm referencyjnych. W ramach zadania zakupiony zostanie samochód typu furgon, który będzie przystosowany do potrzeb laboratorium mobilnego. Wykonane zostaną odpowiednie meble łącznie ze zlewozmywakiem oraz zabudowa przestrzeni przeznaczonej na chłodnię do przewozu próbek. W pojeździe zamontowane zostanie wyposażenie laboratoryjne (pompy do pobierania próbek z cieków wodnych, zestaw do sączenia próżniowego, dozowniki na odczynniki utrwalające próbki, pH-metr, tlenomierz, konduktometr, sprzęt do pobierania próbek stałych), agregat prądotwórczy i wykonana zostanie instalacja elektryczna wewnątrz zabudowanej przestrzeni.
17Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu w detektor fluorescencyjny do chromatografu cieczowego firmy SHIMADZU CMB-20A do oznaczania WWA oraz oprogramowanie LabSolution lite z obsługą detektora DAD, zgodnie z metodykami referencyjnymi w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska70 000,00 zł63 000,00 złZadanie obejmuje zakup detektora fluorescencyjnego RF-20Axs wraz z nowym oprogramowaniem LabSolution lite z obsługą detektora DAD chromatografu cieczowego CMB-20A do oznaczania WWA zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych i wodach podziemnych.
18Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w nowoczesną aparaturę do przygotowywania próbek do oznaczania substancji organicznych i substancji organicznych priorytetowych w odach powierzchniowych zgodnie z metodykami referencyjnymi, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska600 000,00 zł540 000,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie automatyczny system SPE zaprojektowany do szybkiej obróbki środowiskowych próbek wodnych z użyciem ekstrakcji na fazie stałej, przeznaczonych do dalszej analizy śladowej zanieczyszczeń związkami chemicznymi o charakterze organicznym.
19Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu w wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej, zgodnie z metodykami referencyjnymi w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska20 800,00 zł18 720,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej, zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych i wodach podziemnych.
20Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu w wirówkę laboratoryjną do przygotowania próbek do oznaczenia chlorofilu "a" i fitobentosu oraz w piec muflowy umożliwiający przygotowanie próbek i naczyń laboratoryjnych do oznaczeń fizykochemicznych, zgodnie z metodykami referencyjnymi w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska33 100,00 zł29 790,00 złZadanie obejmuje zakup wirówki laboratoryjnej do przygotowania próbek do oznaczenia chlorofilu "a" i fitobentosu oraz w pieca muflowego umożliwiającego przygotowanie próbek oraz naczyń laboratoryjnych do oznaczeń fizykochemicznych, zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi dla wód powierzchniowych.
21Utworzenie stanowiska monitoringowego przygotowania próbek do badań substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych zgodnie z metodykami referencyjnymi, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska100 000,00 zł40 000,00 złW ramach utworzenia stanowiska monitoringowego przygotowania próbek do badań substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych zakupione zostaną dwa dygestoria oraz przeprowadzone zostaną prace związane z adaptacją pomieszczeń (doprowadzenie osobnego kanału wentylacyjnego, podłączenie wody i prądu, wykonanie bezpiecznego podłączenia do sieci elektrycznej).
22Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w specjalistyczne wyposażenie pomiarowe: systemy mobilne do pomiaru dźwięku, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska330 000,00 zł297 000,00 złZadanie obejmuje doposażenie Laboratorium WIOŚ (laboratorium w Łodzi i Sieradzu) w dwa mobilne systemy do pomiaru poziomu dźwięku. System mobilny wyposażony jest w zestaw pomiarowy zainstalowany w przyczepce Cargo.
23Uruchomienie dwóch stacji pomiaru pyłu PM10 w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska147 690,00 zł132 921,00 złZadanie polega na zakupie dwóch poborników pyłu PM10 oraz przeprowadzeniu prac budowlanych (wykonanie przyłączy energii elektrycznej, ogrodzeń i fundamentów pod urządzenie pomiarowe) na dwóch stacjach pomiarowych w Bełchatowie i Uniejowie.
24Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 r."45 000,00 zł40 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk 1000 sztuk raportu (skład, wydruk próbny, druk, oprawa) oraz przygotowanie 1150 sztuk płyt CD z materiałami do raportu.
25Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.20 000,00 zł18 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
26Wymiana mebli specjalistycznych w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - II etap300 000,00 zł120 000,00 złCelem zadania jest zakup i montaż specjalistycznych mebli w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż:
- dziewięć sztuk dygestoriów chemicznych,
- jeden stół laboratoryjny wyspowy,
- piętnaście sztuk stołów laboratoryjnych przyściennych.
27Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w specjalistyczne wyposażenie tzn. aspirator dwukanałowy do pobierania próbek powietrza i gazów odlotowych oraz zmywarkę laboratoryjną, które będą wykorzystywane do pobierania próbek i wykonywania badań w ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska90 000,00 zł81 000,00 złW ramach zadania zakupione zostaną aspirator dwukanałowy do pobierania próbek powietrza i gazów odlotowych oraz zmywarka laboratoryjna.
28Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu, w spektrofotometr UV ViS z uchwytem do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną i mineralizator dziewięciomiejscowy do przygotowywania próbek wód do oznaczeń fizykochemicznych, zgodnie z metodykami referencyjnymi, w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska31 400,00 zł28 260,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie spektrofotometr UV ViS z uchwytem do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną oraz mineralizator dziewięcimiejscowy do przygotowywania próbek wód powierzchniowych do oznaczeń fizykochemicznych.
29Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi i lok. w Skierniewicach, w specjalistyczne wyposażenie pomiarowe: mierniki natężenia dźwięku, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska55 000,00 zł49 500,00 złW ramach zadania zakupione zostaną dwa cyfrowe mierniki poziomu dźwięku klasy 1.
30Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi i lok. Skierniewice - w stacje oczyszczania wody - produkcja wody czystej i ultraczystej z wody wodociągowej, z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska.100 000,00 zł90 000,00 złW ramach zadania zakupione zostaną dwie stacje do produkcji wody ultraczystej typu I i czystej typu I z wody wodociągowej
1 | 2 | 3 Następna strona