Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 79 [µg/m3]   /   Ozon: 22.4 [µg/m3]   /   NO2: 38 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 41 [µg/m3]   /   Ozon: 34.6 [µg/m3]   /   NO2: 24.7 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 39 [µg/m3]   /   Ozon: 35.9 [µg/m3]   /   NO2: 20.8 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Od dnia 29 grudnia 2011 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb - udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Dokonana zmiana prawa ma na celu implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

I. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).

Wzór wniosku – plik do pobrania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

W przypadku wydania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie następujących decyzji:
 • odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
 • warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem WIOŚ w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystywania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

II. Informacja o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Stosownie do art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej lub każdej jej części należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 1. 1. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
  1. źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (URL)”;
  2. czasu wytworzenia informacji przez WIOŚ, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
  3. czasu pozyskania informacji publicznej z WIOŚ.
 3. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z WIOŚ materiału w zmienionej formie.
 4. WIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
 5. WIOŚ nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące WIOŚ, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz sygnaturę sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej WIOŚ może określić inne warunki jej ponownego wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Opłaty

Zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.,Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Za sporządzenie kopii dokumentów:
 • format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
 • format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
 • format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
 • format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
 • format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij