Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Monitoring środowiska

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi realizuje swoje obowiązki w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie następujących komponentów środowiska:
 1. Powietrze atmosferyczne, w zakresie następujących zadań:
  1. prowadzenie pomiarów zanieczyszczenia powietrza (od dnia 01.01.2010r. WIOŚ prowadzi pomiary zanieczyszczenia powietrza samodzielnie po wycofaniu się P.I.S. z PMŚ)
  2. prowadzenie bazy emisji zanieczyszczeń do powierza na potrzeby obliczeń jakości powietrza
  3. analiza wyników pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza
  4. sporządzanie map sieci pomiarowej i wyników monitoringu powietrza
  5. zlecania i opracowania wyników matematycznego modelowania jakości powietrza na podstawie baz danych o emisji substancji do powietrza, danych meteorologicznych oraz danych o pokryciu terenu
  6. wykonanie ocen jakości powietrza w województwie - w oparciu o rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), tj.: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31).
 2. Wody powierzchniowe, w zakresie następujących zadań:
  1. wykonywanie i koordynacja pomiarów stanu jakości wód powierzchniowych
  2. prowadzenie baz danych zrzutów ścieków i poboru wody
  3. prowadzenie baz danych wyników pomiarów jakości wód powierzchniowych
  4. analiza wyników pomiarów jakości wód powierzchniowych płynących
  5. analiza wyników pomiarów jakości wód w zbiornikach wodnych
  6. sporządzanie map sieci pomiarowej i wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych
  7. ocena jakości wody w podziale na zlewnie i jednolite części wód powierzchniowych - w oparciu o rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 1957) tj.: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934).
 3. Wody podziemne, w tym:
  1. wykonywanie pomiarów stanu jakości wód podziemnych
  2. analiza wyników pomiarów jakości wód w studniach głębinowych i ujęciach wody przed uzdatnieniem
  3. ocena jakości wód podziemnych - w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)
  4. sporządzanie map sieci pomiarowej i wyników monitoringu jakości wód podziemnych.
 4. Promieniowanie elektromagnetyczne, w tym:
  1. wykonywanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego
  2. prowadzenie bazy i map cyfrowych nadajników telefonii komórkowej oraz nadajników radiowych, z uwzględnieniem linii przesyłowych wysokiego napięcia
  3. analiza wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego - w oparciu o:
   • Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone w artykule 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w wyznaczonych obszarach, w cyklu pomiarowym 3-letnim.
   • Liczbę stanowisk pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).
   • Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
 5. Hałas, w tym:
  1. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego na wyznaczonych w PMŚWŁ obszarach
  2. prowadzenie pomiarów hałasu przemysłowego
  3. gromadzenie wyników badań hałasu, w tym map akustycznych, prowadzenie bazy OPH
  4. analiza wyników pomiarów hałasu - w oparciu o art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177, 179 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 500), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392), opracowanie „Zadania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie badania i oceny hałasu".
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij