Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 17 [µg/m3]   /   Ozon: 53.7 [µg/m3]   /   NO2: 13.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: 53.5 [µg/m3]   /   NO2: 14.2 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 15 [µg/m3]   /   Ozon: 42.7 [µg/m3]   /   NO2: 15.4 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność kontrolna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

I. Działalność kontrolna w 2017 roku

 1. W porównaniu z 2016 r., zgodnie z danymi zawartymi w ISWK, wzrosła o 455 liczba zakładów pozostająca w ewidencji WIOŚ (w 2016 r. - 8335, w 2017 r. - 8790). W stosunku do roku poprzedniego zmalała liczba zakładów objętych kontrolami: w 2016 r. - 2850, w 2017 r. - 2123. Wynika to z braku obowiązku wydawania przez WIOŚ za rok 2016 kar administracyjnych w trybie art. 200 ustawy o odpadach.

  Wykonano 754 kontroli typowych zakładów w wyniku, których stwierdzono 290 naruszeń kwalifikowanych do kategorii 1 i 92 naruszenia kwalifikowane do kategorii 2.

  Nie wykonano 8 kontroli z zaplanowanych 500 ze względu na likwidację, zawieszenie działalności zakładów lub brak prowadzenia działalności (5 zakładów), z powodu kontroli innego organu (2 zakłady), braku możliwości wykonania pomiaru najpierw z uwagi na brak decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, a następnie z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (1 zakład).

 2. Ogólne porównanie ustaleń kontroli w 2017 r. z 2016 r.:
  1. informacja o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska - w żadnym z obszarów nie zauważono znacznej poprawy w porównaniu z 2016 r. Natomiast zdecydowanie wzrosła liczba skarg dotyczących uciążliwości zapachowych, która pozostaje nieuregulowana w prawie polskim.
  2. cykle kontrolne
   W roku 2017 przeprowadzono następujące cykle kontrolne:
   • kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
   • kontrola w zakresie przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy o opadach;
   • kontrola wywiązywania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. po roku od upływu terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym.
II. Wybrane zagadnienia związane z działaniami pokontrolnymi IOŚ

 1. Działania dyscyplinujące:
  • wydane zarządzenia pokontrolne - 302,
  • wymierzone kary – 290 decyzji pieniężnych, w tym 238 wymierzających karę za okres trwania naruszenia na łączną kwotę 8 060 756,00 zł,
  • liczba mandatów - 72 szt. na łączną kwotę 28 100 zł,
  • liczba wszystkich decyzji administracyjnych w 2017 r. - 320 decyzji wydanych (22 w odwołaniu).
W 2017 roku WIOŚ w Łodzi rozpatrzył 653 wnioski o interwencje (w tym 149 związanych z zakładem Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Łodzi. Interwencje dotyczyły w dużej mierze uciążliwości zapachowych oraz w mniejszym stopniu uciążliwości akustycznych. Tak duża liczba interwencji związana jest z profilem produkcyjnym firmy - produkcja uszczelek samochodowych, w tym proces ekstruzji gumy, zlokalizowaniem zakładu wewnątrz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, a także presją nowo budowanej zabudowy wielorodzinnej w kierunku zakładu). We własnym zakresie WIOŚ załatwił 586 przeprowadzając 246 kontroli. Przeterminowano o 5 dni 1 sprawę, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter rozpatrywanej sprawy oraz trudności z pozyskaniem danych w trakcie kontroli..

Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych w 2017 r. wyniósł 94 % - w większości przypadków zarządzenia są wykonywane, zdarza się jednak, że podmioty zapominają powiadomić WIOŚ o fakcie ich wykonania.

Szczegóły działalności kontrolnej zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij